Published: 2018-10-31

Plasma Control in Tokamaks. Part 2.

Magnetic plasma control systems

Yuri Vladimirovich Mitrishkin, Nikolay Mikhaylovich Kartsev, Evgeniya Alexandrovna Pavlova, Artem Andreeevich Prokhorov, Pavel Sergeevich Korenev, Mikhail Ivanovich Patrov

39-78