Published: 2019-04-15

Activity of Russian Companies in Regional Industrial Value-Added Chains

Veronika Yu. Chernova, Inna Andronova, Ekaterina A. Degtereva, Alexander M. Zobov, Vasiliy S. Starostin

31-43

Multiagent Model of People Evacuation from Premises while Emergency

Alexander Fedorovich Rezchikov, Vladimir Ivaschenko, Andrey Samartsev, Vadim Kushnikov, Leonid Filimonyuk, Aleksey Bogomolov

98-115

The application of graph decomposition to development of large scale agent-based economic models

Albert R Bakhtizin, Valery Makarov, Elena Sushko, Gennady Sushko

141-149