[1]
G. Veresnikov, I. Bashkirov, and S. Gorchakov, “Determining SST Aerodynamic Configuration and Power Plant Parameters under Epistemic Uncertainty”, ASSA, vol. 23, no. 2, pp. 152-163, Jul. 2023.