(1)
Veresnikov, G.; Bashkirov, I.; Gorchakov, S. Determining SST Aerodynamic Configuration and Power Plant Parameters under Epistemic Uncertainty. ASSA 2023, 23, 152-163.